2012 - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията

Цели на 2012 година - Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията:

1. Повишаване на общата осведоменост за положителните страни на активния живот на възрастните хора и неговите различни измерения и гаранция за това, че този въпрос заема приоритетно положение в политическия дневен ред на заинтересованите страни на всички равнища, с цел подчертаване на важната роля, която възрастните хора играят в обществения и икономическия живот, като се повиши нейната оценка, насърчаване воденето на активен живот сред възрастните хора, поощряване на солидарността между поколенията, запазване на жизнеността и зачитане на достойнството на всички хора, както и полагане на повече усилия за оползотворяване на потенциала на възрастните хора, независимо от техния произход, и предоставянето им на възможност да водят независим живот;

2. Стимулиране на дебат, обмен на информация и разширяване на взаимното обогатяване със знания между държавите-членки и заинтересованите страни на всички равнища с цел насърчаване на политиките за активен живот на възрастните хора, определяне и разпространение на добри практики и насърчаване на сътрудничеството ипефективните взаимодействия;

3. Предлагане на рамка за поемане на ангажименти и конкретни действия, която да позволи на Съюза, държавите-членки и заинтересованите страни на всички равнища, с активното участие на гражданското общество, социалните партньори и предприятията, и като се обърне специално внимание на насърчаването на информационните стратегии, да разработят иновативни решения, политики и дългосрочни стратегии, включително чрез цялостни стратегии за управление, обхващащи всички възрасти, свързани със заетостта и работата, посредством конкретни действия и да се преследват конкретни цели, свързани с активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията;

4. Поощряване на дейности, които ще спомогнат за борба с дискриминацията във връзка с възрастта, за преодоляване на стереотипите по отношение на възрастта и премахване на прегради, по-специално по отношение на пригодността за трудова заетост.

Новини по темата:

На 10.07.2012 г., в Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията, домашен патронаж „Пиа Матер” стартира за първи път в България социалната услуга Телеасистенция.

7 април 2012, обявен като Световен ден на здравето от Световната здравна организация, тази година е под мотото Да остареем в добро здраве (Healthy ageing).

На 18.11.2011 г. в гр. София се проведе среща-дискусия между организации, които ще вземат активно участие в дейностите по повод 2012 г. - Европейската година на активното стареене и солидарността между поколенията. Фондация Пиа Матер отправи покана към всички, които имат интерес да участват в срещата.

Планирани дейности от фондация Пиа Матер:

Дейностите са стартирани на посочените дати. Можете да погледнете за всяка от тях на какъв етап е. Темата на годината ни насърчава да опитаме да изпълним всички до края на годината.