Представяне на услугата

След като се пенсионират, хората рязко губят връзка с професионални и социални мрежи - част, от които са били. Ние разделяме групата на пенсионерите в три категории:

 • Възрастни хора, нуждаещи се от грижи в тяхното ежедневие;

 • Активни възрастни, които се нуждаят от допълване на доходите;

 • Активни възрастни, които се нуждаят от социални контакти.

Проектът Комплексен домашен социален патронаж включва предоставяне на следните социални услуги за възрастни хора, живеещи в град София:

 • предоставяне на топла храна по домовете;

 • почистване на домовете, дребни домакински задачи и поправки;

 • 24 часова телеасистенция (линия за спешни повиквания - стартиране от 2012 г.);

 • телефонна визита;

 • поддържане на социални контакти;

 • регулярни профилактични медицински прегледи;

 • придружаване до болнични заведение и социални институции;

 • осигуряване на възможност за доброволческа дейност и осигуряване на почасова трудова заетост за активни възрастни.

Освен от екип социални работници, част от тези дейности ще бъдат извършвани на доброволни начала от активни възрасти - например покупки, посещения в дома на възрастните, нуждаещи се от подкрепа. Други дейности ще бъдат извършвани от активни възрастни срещу заплащане - например почистване на дома, дребни грижи за дома, придружаване. Един и същи клиент може да бъде както потребител, така и предоставящ част от услугите. Например, предоставя грижи и внимание и задоволява своите нужди от социални контакти. Включването на доброволци и почасово заети възрастни хора снижава цената на услугата и я прави по-достъпна.

Предлаганата услуга цели да повиши автономността на хората в пенсионна възраст, да ги направи независими от близките им в тяхното ежедневно обслужване или да им предостави възможност да запазят самостоятелността си във времето като допълват доходите си. Предвидените в услугата модули за здравни грижи и социални дейности позволяват превенция и ранна интервенция като запазват текущия статус на клиента. Услугата прилага на практика европейската концепция за активно стареене като връща на пазара на труда активни хора на надпенсионна възраст. Те допълват доходите си, запазват социалните си мрежи и продължават да се чувстват полезни за себе си и за обществото.

Главната особеност на нашия проект е предоставяне на социална услуга, в която има преплетен бизнес модел. За постигането на тази цел поставяме акцент върху:

Пиър подход: възрастни хора активно са включени в предоставянето на услуги за хора в същата възрастова група като и двете страни имат възможност да общуват със свои връстници.

Овластяване: възрастните хора се насърчават да поддържат независим начин на живот в собствените си жилища като имат контрол върху услугите, които получават, върху доходите си и/или върху свободното си време.

Джендър мейнстриминг: услугата е замислена като заместваща на разумна цена грижите, предоставяне в семейството, основно от жени. Наличието на социални услуги, които да заместват тези семейни грижи, правят възможен балансът между лични и професионални задължения на жените.

Превенция: услуги като профилактични медицински прегледи по домовете и „телефонна визита” гарантират ранна интервенция и намаляват обществените разходи за здравеопазване и социални дейности.