THE BUG STOPS WITH ME*

Твърди се, че бизнесът в България среща все по-малко административни пречки в работата си. Улеснена регистрация, по-малко лицензионни режими, либерален данъчен режим. Създаването на Агенцията по вписванията и работата на търговския регистър допринасят за спестяване на време за издаване на документи, традиционно изисквани от други държавни ведомства, и не само.

Съгласно Закона за търговския регистър, ако е посочен ЕИК, съдът, държавните органи, органите на местното самоуправление и местната администрация и лицата, на които е възложено упражняването на публична функция, организации, предоставящи обществени услуги, нямат право да изискват доказването на обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени там. Или накратко, предоставянето на т.нар. актуално състояние или документи по регистрацията, вече не е необходимо. Дали обаче това е така?

Правилниците за вътрешна работа на повечето ведомства изглежда са синхронизирани с измененията на закона. За съжаление служителите на ведомствата често не са запознати с промените. Изглежда, че тази промяна като цяло не е популярна и месеци след въвеждането й се чувстваме като първопроходци по път, който очаквахме да е поутъпкан.

През април 2009 регистрирахме в търговския регистър дружество и като първа стъпка стоеше изработката на дружествен печат. В ателието отказаха да приемат заявка без приложено актуално състояние. Един дебел класьор с окомплектовани заявки за печат с приложено актуално състояние и изказани опасения от неприятности с органите за реда, навестяващи ги с проверки говореха, че процедурите тук не са променяни. Последваха упорити преговори с демонстрации на работата на електронния регистър в интернет и печат беше изработен на база ЕИК и лична карта, както е по закон.

Втората стъпка за нас беше регистрация в едно ведомство, тъй като предстоящата стопанска дейност на дружеството е на регистрационен режим. На сайта на държавната агенция, водеща конкретния регистър е публикуван списък на документите, необходими за вписване, в т.ч. документи по първоначална регистрация, актуално състояние, БУЛСТАТ, които решихме да заменим с декларация, че дружеството има ЕИК и данните му са указани в търговския регистър.

Документите не бяха приети първоначално, като аргументът беше, че “до сега всички са представяли изискваните документи”, както и че те действат съобразно вътрешния си правилник. След трикратни консултации на служителя с ръководителя на отдела се стигна до съвместно четене на вътрешния им правилник. Той се оказа синхронизиран със Закона за търговския регистър и аргументите им увиснаха във въздуха. Документите бяха приети в деловодството, въпреки че техническото лице изрази недоволство към началника си защо след като винаги изискват определен брой приложения, този път се прави “изключение”.

Примерите показват, че новото навлиза трудно както в частните, така и в държавните организации. Но, ако всеки активно търси правата си и изисква прилагането на най-добрите практики, все повече пътеки ще бъдат утъпкани и улесненията пред бизнеса ще станат реалност. Всеки един от нас може да оттегли съдействието си за лошите практики.

* англ. Лошите практики спират до мен – коментар на Oprah Winfrey във връзка със социалните й дейности в Африка.

19.05.2009 (публикувана на 20.05.2009 във в. Капитал)