Цели

Основните цели на фондацията са да:

1. Подпомага достойния и пълноценен живот на хора, които имат специфични нужди от социална и здравна подкрепа чрез дейности, насочени към самостоятелност и овластяване на личността;

2. Насърчава развитието на младите хора като отговорни, компетентни и толерантни участници в социалния живот.

3. Подпомага защитата на човешките права, в това число правото за равнопоставеност на основата на пол.

4. Развива доброволчеството като форма на социална солидарност.

Постигането на тези цели се обезпечава със следните дейности:

1. Предоставяне на социални услуги в общността;

2. Провеждане на изследвания и изготвяне на анализи;

3. Организиране на обучения и семинари;

4. Изготвяне на брошури и информационни материали

5. Застъпничество и лобиране;

6. Провеждане на информационни кампании.