Придобиване на квалификация и практически умения за полагане на грижи за възрастни хора

На 19.09.2012 г. домашният патронаж на Пиа Матер ООД стартира изпълнението на проект "Придобиване на квалификация и практически умения за полагане на грижи за възрастни хора".

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Реализацията на проекта ще даде възможност на безработни лица да получат квалификация и практически умения за предоставяне на социални услуги на възрастни хора.

Наличието на квалифицирани социални асистенти само по себе си е предпоставка за развитие на сектора на социалните услуги в общността. Професионализирането на грижите за възрастни хора има допълнителен ефект за намаляване на „сивия” сектор в социалните дейности чрез интеграция на пазара на труда на лица, които така или иначе извършват подобни дейности без да се осигуряват.

На 04.04.2013 бяха представени резултатите от изпълнението на проекта пред представители на социалния сектор и журналисти в Националния обучителен център на Националния алианс за социална отговорност. Проектът продължи 6 месеца, като в него бяха включени 10 лица, които получиха професионална квалификация по професията Социален асистент. След обучението всички социални асистенти бяха включени в стаж по специалността в домашния патронаж на Пиа Матер. След края на проекта, от 01.04.2013, 8 от 10-те асистенти продължиха работа в патронажа.

На 16.01.2013 г. Пиа Матер представи изпълнението на първия етап от проекта пред журналисти в Националния обучителен център на Националния алианс за социална отговорност.

На 15.01.2013 г. Нина Димитрова, управител на Пиа Матер, представи проекта в сутрешния блок на ТВ Bulgaria on Air s Йоанна Николова.

На 02.01.2013 г. всички участници подписаха трудови договори за стаж за три месеца в домашния патронаж на "Пиа Матер" ООД.

На 22.12.2012 г. приключи първия етап от проекта с успешното завършване на обучението на 10-те участника за квалификацията "Социален асистент".

На 09.11.2012 г. стартира първия етап от проекта с избора на участници, които да бъдат включени в квалификационно обучение за професията "Социален асистент".

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Пиа Матер ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Агенцията по заетостта.