Външна оценка на равнопоставенността на половете на работното място

Въведение

Равнопоставеността на половете е конституирана като основно право в Европейската общност. Общност, част от която сме и ние. Равнопоставеността е едновременно и гражданско право и цел, по пътя към която са необходими съзнателни, преднамерени и обмислени действия, за да се осигурят равни възможности на мъжете и жените. Равнопоставеността е също така и стратегия, доколкото въвеждането й като принцип на организация и управление води до ефективност и растеж.

Мисия

Нашата мисия е постоянно да повдигаме и да акуализираме въпроса за равнопоставеността на мъжете и жените, както и да предприемаме действия, които да превръшат декларитвно заявеното равенство на половете на работното място в реалност.

Цели

 • Въвеждане на политики за равнопоставеност на половете на работното място в публичния и в частния сектор;

 • Повишаване на чувстителността по отношение на равните възможности между мъжете и жените чрез провеждане на обучения и информационни кампании;

 • Анализиране на влиянието върху равенството на половете при нови дейности, политики или услуги.

Дейности

 • Провеждане на джендър одит

 • Разработване на политики за равнопоставеност на работното място

 • Обучения по въпросите за равнопоставеност на половете

 • Изготвяне на анализи, доклади и оценки от г.т. на равенството на половете

 • Провеждане на информационни и разяснителни кампании

Резултати

 • Наемане на най-добрите кандидати

 • Развиване на потенциала на всички служители

 • Увеличаване броя на потенциалните клиенти и партньори

 • Утвърждаване доброто име на организацията