Индивидуална грижа за лежащо болни - техники за поддържане на личен тоалет и антидекубитални процедури в домашни условия - 30.03.2012 г.