Цели

Основните цели на фондацията са да:

  • Подпомага достойния и пълноценен живот на хора, които имат специфични нужди от социална и здравна подкрепа чрез дейности, насочени към самостоятелност и овластяване на личността
  • Насърчава развитието на младите хора като отговорни, компетентни и толерантни участници в социалния живот
  • Подпомага защитата на човешките права, в това число правото за равнопоставеност на основата на пол
  • Развива доброволчеството като форма на социална солидарност

Постигането на тези цели се обезпечава със следните дейности:

  • Предоставяне на социални услуги в общността
  • Провеждане на изследвания и изготвяне на анализи
  • Организиране на обучения и семинари
  • Изготвяне на брошури и информационни материали
  • Застъпничество и лобиране
  • Провеждане на информационни кампании